Шаблони і зразки документів, що використовуються при перевезенні вантажів автомобільним транспортом

В Даному розділі представлені документи, які можуть бути необхідні для перевезення вантажів.

I. При перевезенні вантажів можуть оформлятися:

Договір перевезення

Договір перевезення - договір, предметом якого є надання послуг з перевезення вантажів, багажу або людей.

Кодекси, інші закони, транспортні статути і видаються відповідно до них правила визначають загальні умови перевезення вантажів, багажу і людей.

Конкретні умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень встановлюються угодою сторін, якщо Цивільним кодексом, транспортними статутами та кодексами, іншими законами та видаються відповідно до них правилами не встановлено інше. Послуги з перевезення вантажів, пасажирів і багажу різними видами транспорту за єдиним транспортним документом називається пряме змішане сполучення.

Договір перевезення вантажу

Відповідно до статті 785 Цивільного кодексу [1] договір перевезення вантажу включає наступні положення:

 • 1. За договором перевезення вантажу перевізник зобов'язується доставити ввірений йому відправником вантаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.
 • 2. Договір з перевезення вантажу вважається виконаним при наявності пломби по прибуттю чи іншого документа на вантаж, передбаченого відповідним транспортним статутом чи кодексом.

Завантаження та вивантаження вантажу

Навантаження (вивантаження) вантажу здійснюється або транспортною організацією, або відправником (одержувачем) у порядку, передбаченому договором, з дотриманням тих положень, які встановлені транспортними статутами та кодексами, що видаються відповідно до них правилами.

Якщо навантаження або вивантаження вантажу здійснюється силами і засобами відправника або одержувача (вантажу), навантаження (вивантаження) повинна проводитися в терміни, передбачені договором, якщо такі строки не встановлені транспортними статутами та кодексами, що видаються відповідно до них правилами.

Договір перевезення пасажира та багажу

Відповідно до статті 786 Цивільного кодексу договір перевезення пасажира включає наступні положення:

 • 1. За договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира в пункт призначення, а в разі здачі пасажиром багажу також доставити багаж до пункту призначення і видати його уповноваженій на отримання багажу особі; пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здачі багажу і за провіз багажу.
 • 2. Укладення договору перевезення пасажира посвідчується квитком, а здача пасажиром багажу багажної квитанцією.

Форми квитка та багажної квитанції встановлюються в порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами.

 • Пасажир має право в порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом чи кодексом:
  • перевозити з собою дітей безкоштовно або на інших пільгових умовах;
  • провозити з собою безоплатно ручну поклажу у межах встановлених норм;
  • здавати до перевезення багаж за плату за тарифом.

Договір перевезення пасажирів громадським транспортом носить публічний характер.

Заявка. Замовлення.

При наявності договору про організацію перевезень вантажів, перевезення здійснюється на підставі заявки. Заявка є додатком до зазначеного договору (Додаток 4.1.3 Лист ФНС від 21.08.2009 м № ШС-22-3 / 660 "Про направлення систематизованих матеріалів по документуванню операцій при транспортуванні товарів")

Товарно-транспортна накладна

Товарно-транспортна накладна (ТТН) призначена для обліку руху товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) при їх переміщенні за участю транспортних засобів і є підставою для списання ТМЦ у вантажовідправника і оприбуткування їх у вантажоодержувача. Як правило, оформляється вантажовідправником. Однак за погодженням сторін документ може складатися і перевізником.

Деякі організації використовують ТТН для списання/оприбуткування товарно-матеріальних цінностей (замість товарної накладної ТОРГ-12).

Товарно-транспортна накладна — документ, який супроводжує вантаж, призначений для обліку руху товарно-матеріальних цінностей і розрахунків за їх перевезення автомобільним транспортом. Складається з двох розділів:

 • Товарного, що визначає взаємини вантажовідправників і вантажоодержувачів і службовця для списання товарно-матеріальних цінностей у відправників і оприбуткування їх у вантажоодержувачів;
 • Транспортного, що визначає взаємини вантажовідправників замовників автотранспорту з організаціями-власниками автотранспорту, що виконали перевезення вантажів і службовця для обліку транспортної роботи та розрахунків вантажовідправників чи вантажоодержувачів з організаціями-власниками автотранспорту за надані їм послуги з перевезення вантажів.

Товарно-транспортна накладна виписується в кількох примірниках, кількість залежить від форми накладної.

 • перший - залишається у вантажовідправника і призначається для списання товарно-матеріальних цінностей;
 • другий - призначається для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей у одержувача вантажу (здається водієм вантажоодержувачу);
 • третій (передається організації-власнику автотранспорту) - служить підставою для розрахунків, організація-власник автотранспорту докладає його до рахунку за перевезення і висилає платнику-замовнику автотранспорту;
 • четвертий (передається організації-власнику автотранспорту) - додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водієві.

Транспортна накладна - перевізний документ, що підтверджує укладення договору перевезення вантажу. Транспортна накладна складається на одну або кілька партій вантажу, що перевозиться на одному транспортному засобі, в 3-х примірниках (оригіналах) відповідно для вантажовідправника, вантажоодержувача і перевізника. Транспортна накладна підписується вантажовідправником і перевізником.

Форма 1-Т "Товарно-транспортна накладна", а також вказівки щодо її застосування і заповнення затверджені Постановою Держкомстату РФ від 28.11.1997 N 78. Рекомендації щодо застосування товарно-транспортної накладної також містяться в Загальних правилах перевезення вантажів автотранспортом(затв. Мінавтотрансом РРФСР 30 липня 1971 р зі змінами від 21 травня 2007 року). Згідно п. 2 Інструкції Мінфіну СРСР, Державного банку СРСР, Центрального статистичного управління при Раді Міністрів СРСР, Міністерства автомобільного транспорту УРСР від 30.11.1983 N 10/998 "Про порядок розрахунків за перевезення вантажів автомобільним транспортом" перевезення вантажів автомобільним транспортом в міському, приміському та міжміському повідомленнях здійснюється тільки за наявності оформленої товарно-транспортної накладної затвердженої форми N 1- Т. Пунктом 6 зазначеної Інструкції встановлено, що товарно-транспортна накладна є єдиним документом, службовцям для списання товарно-матеріальних цінностей у відправників і оприбуткування їх у вантажоодержувачів, а також для складського, оперативного та бухгалтерського обліку.

Товарно-транспортна накладна виписується в чотирьох примірниках: перший залишається у вантажовідправника і призначається для списання товарно-матеріальних цінностей. Другий, третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажовідправника і підписом водія, вручаються водієві; другий примірник здається водієм вантажоодержувачу і призначається для оприбуткування товарно-матеріальних цінностей у одержувача вантажу; третій і четвертий примірники, завірені підписами і печатками (штампами) вантажоодержувача, здаються організації - власникові автотранспорту. Третій примірник, який є підставою для розрахунків, організації, власник автотранспорту докладає до рахунку за перевезення і висилає платнику - замовнику автотранспорту, а четвертий - додається до подорожнього листа і є підставою для обліку транспортної роботи та нарахування заробітної плати водієві.

З 1 січня 2013 року форми первинних облікових документів, що містяться в альбомах уніфікованих форм первинної облікової документації, не є обов'язковими до застосування. Разом з тим обов'язковими до застосування продовжують залишатися форми документів, що використовуються в якості первинних облікових документів, встановлені уповноваженими органами відповідно і на підставі інших федеральних законів (наприклад, касові документи) (інформація Мінфіну Росії N ПЗ-10/2012).

CMR

Відповідно до Листа ФНС РФ від 21.08.2009 N ШС-22-3 / 660 «Про направлення систематизованих матеріалів по документуванню операцій при транспортуванні товарів», CMR - це товарно-транспортна накладна міжнародного зразка CMR (International Waybill). Регламентується Конвенцією про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ, Женева, 19 травня 1956 г.). Згідно п. 1 ст. 1 названої Конвенції, її положення застосовуються у випадках, коли місце прийняття до перевезення вантажу і місце здачі вантажу знаходяться на території двох різних країн. CMR застосовується російськими учасниками угоди і складає в трьох оригінальних примірниках. Перший оригінал - для відправника, другий - для одержувача, третій - для фрахтувальника. У деяких країнах існує ще один екземпляр, який призначений для тарифного контролю. Бувають ситуації, коли вантаж повинен бути перевезений декількома автомобілями або в одному автомобілі перевозять вантажі різного виду. Тоді кількість накладних повинна відповідати кількості транспортних одиниць або кількості видів вантажу. Це правило діє і в разі, якщо перевозять кілька партій однакового вантажу.

CMR підтверджує наявність договору між перевізником і відправником про автодорожньої перевезення вантажів. Її функція - довести, що договір перевезення укладено, товари до перевезення та умови перевезення прийняті. Служить підставою для отримання виручки за міжнародним договором перевезення.

На CMR повинна стояти відмітка російського митного органу "Товар вивезено", яка підтверджує факт вивезення товару за межі митної території РФ. Якщо вантаж доставляється в країну - учасницю СНД (або ввозиться в Росію з однією з цих країн), перевезення може бути оформлена звичайної товарно-транспортної накладної (форма N 1-Т) або CMR-накладної.

Подорожній лист

Дорожні листи - багатофункціональні документи. Тобто шляхові листи використовують для контролю: роботи транспортних засобів, роботи водіїв, використання палива.

Наказом №95 визнаний таким, що втратив cілy Наказ №74, яким було затверджено форму подорожнього листа легкового авто і інструкція по її застосуванню.

Ситуація з обов'язковістю / необов'язковістю використання подорожніх листів і до цієї події була неоднозначна. З 2011 року були деякі зміни в спеціальне законодавство і вступив в силу ПКУ, положеннями якого встановлено досить жорсткі вимоги до документального подтверждeнію податкових витрат.

Згідно ст. 2 УАТ РФ, шляховий лист - документ, службовець для обліку і контролю роботи транспортного засобу, водія. Забороняється здійснення перевезень пасажирів і багажу, вантажів автобусами, трамваями, тролейбусами, легковими автомобілями, вантажними автомобілями без оформлення подорожнього листа на відповідний транспортний засіб.Обов'язкові реквізити та порядок заповнення шляхових листів затверджені Наказом Міністерства транспорту РФ від 18.09.2008 N 152. Подорожній лист оформляється на кожний транспортний засіб, що використовується юридичною особою, індивідуальним підприємцем для здійснення перевезень вантажів, пасажирів і багажу автомобільним транспортом та міським наземним електричним транспортом у міському , приміському та міжміському повідомленнях. Подорожній лист оформляється на один день або строк, що не перевищує одного місяця.

Подорожній лист вантажного автомобіля є основним документом первинного обліку, визначає разом з товарно-транспортної накладної при перевезенні вантажів товарних показники для обліку роботи рухомого складу і водія, а також для нарахування заробітної плати водієві і здійснення розрахунків за перевезення вантажів. Оформлені шляхові листи повинні зберігатися не менше п'яти років.

Для вантажного автотранспорту наказом Мінстату України 28.11.1997 р N 78 затверджені дві форми подорожніх листів - форма N 4-з і форма N 4-п.

 • Форма N 4-с (відрядна) застосовується при здійсненні перевезень вантажів за умови оплати праці автомобіля за відрядними розцінками.
 • Форма N 4-п (погодинна) застосовується за умови оплати роботи автомобіля за почасовим тарифом і розрахована на одночасне виконання перевезень вантажів до двох замовників в терен одного робочого дня (зміни) водія.

Договір транспортної експедиції

Згідно з ГК РФст.801 ГК РФ "за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок другої сторони (клієнта - вантажовідправника або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу". "В якості додаткових послуг договором транспортної експедиції може бути передбачено здійснення таких необхідних для доставки вантажу операцій, як одержання потрібних для експорту або імпорту документів, виконання митних та інших формальностей, перевірка кількості та стану вантажу, його завантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і інших витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу, його одержання у пункті призначення, а також виконання інших операцій і послуг, передбачених договором".

В ФЗ «Про Транспортно-експедиційної діяльності» від 30.06.2003 р № 87-ФЗ передбачені умови договору транспортної експедиції. При цьому сторони можуть визначити інші умови договору транспортного експедирування, якщо вони не були передбачені зазначеним федеральним законом, іншими федеральними законами або іншими нормативно-правовими актами РФ, прийнятими відповідно до Цивільного кодексу РФ.